Cursus details

Aanbieder NVVP
Datum 15/04/2023
< Terug

Voorjaarscongres – Top Gun: parodontitis stadium IV

Diepe parodontale laesies, aanzienlijk botverlies en hypermobiliteit van de elementen: parodontitis stadium IV brengt een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisende problematiek te bespreken, organiseert de NVvP op zaterdag 15 april 2023 het voorjaarscon-gres ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’. Voor het programma is een aantal zeer ervaren ‘piloten’ uitgenodigd. Centraal hierbij staat de vraag: welk vluchtplan stippelen we uit om elementen met ernstige botafbraak te behouden?

Richtlijn & gedragsverandering
Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrijke aspecten van de richtlijn ‘Parodontitis stage IV’, die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygienisten en parodontologen in de medische/psychische begeleiding van ernstige paropatiënten met extra aandacht voor een gezonde leefstijl.

Chirurgie 
Prof. Giuliano Rasperini bespreekt welke regeneratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om de prognose van elementen met ernstig botverlies te verbeteren. Hierbij komt de combinatie van regeneratieve chirurgie met mucogingivale chirurgie in de esthetische zone nadrukkelijk aan bod.

Hypermobiliteit
Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobiliteit van elementen en als zodanig de behandeling compromitteren. Kunnen wij ernstige mobiliteit bij elementen – ‘secondair occlusietrauma’ – alleen met reinigen verbeteren? Welke elementen betreft dit en wanneer is stabilisatie via spalken raadzaam? De Italiaanse ‘top pilot’ dr. Rodolfo Gianserra licht dit uitgebreid toe. Daarbij is zeker: de mondhygiënist is onmisbaar bij het ontdekken van signalen van het secondaireocclusietrauma.

Driften en dan?
De bijzondere aspecten van orthodontie bij elementen die, als gevolg van parodontitis stadium IV, gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan, worden door de Italiaanse orthodontist Daniela Garbo toegelicht. Welke aanpak is geïndiceerd bij elementen met forse botafbraak? Hoe cruciaal is de nazorg bij ortho-/paropatiënten om de ortho-dontie veilig te kunnen uitvoeren?

Prothetiek bij gebitsslijtage
De prothetische aspecten bij bruxisme en gebitsslijtage bij patiënten met vergevorderde parodontitis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifactoriële condities gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden om verder verlies van gebitselementen te voorkomen of verminderen.

Nazorg op maat
Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op de paropatiënt met stadium IV, vertelt de Zwitserse piloot-parodontoloog Christoph Ramseier. Hij legt onder andere uit hoe regelmatig meten van de pocketdiepte ingezet kan worden in een mathe-matisch algoritme. In combinatie met de risicofactorenanalyse kan zo’n algoritme helpen om voor de nazorg optimale tijdintervallen te berekenen. Zulke gepersonaliseerde zorg is zeer efficiënt en winstgevend voor patiënten én praktijk.

Join the crew!
De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen maakt dit congres interessant voor topteam van tandarts, mondhygiënist, orthodontist én paro-dontoloog. Na het bijwonen van dit congres bent u in één dag ‘airborne’ om de patiënt met verge-vorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te kunnen behandelen dan wel te verwijzen.
Ready to lift off? Join te crew!